Назад

ИКТ индустрията в България през 2016

На фона на сложната икономическа и политическа ситуация в България и в Европа, независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. очаква по-добра 2016 година за ИКТ индустрията в страната.

Прогнозата на CBN е, че над 10 000 компании от 12-те сектора на ИКТ индустрията в България ще генерират приблизително 5,5 милиарда долара приходи, което би позволило ръст в границите на около 5% и съотношения спрямо БВП, надхвърлящо 11%.

Най-добри шансове за ръст CBN вижда в развитието на софтуерния сектор, доставчиците на телеком оборудване, ИТ дистрибуцията и контактните центрове.
CBN очаква, че през 2016 г. телеком бизнесът в страната ще стабилизира приходите си и вероятно най-сетне да има лек ръст, допълнително стимулиран от смяната на собствеността в БТК (Vivacom) и Близу медиа енд броудбенд.

Технологични тенденции през 2016 г., които CBN очаква да се развиват с по-силен темп, са свързани с облачните технологии, мобилните приложения, електронните магазини и бизнес софтуера.

Някои от сериозните продуктови тенденции на пазара в страната през 2016 г. се очертават увеличаване на водещата позиция на смартфоните, забавянето на продажбите на таблети и връщането на лаптопа като генератор на PC индустрията. Добро развитие очакваме и при мрежовите технологии на всички нива - и пасивно, и активно оборудване.

CBN очаква развитието на ИКТ индустрията в България да задълбочи двете нови тенденции в живота на обществото ни - ръста на онлайн магазините и платформите за електронно обслужване на клиенти във всички сектори - от банковия до комуналния и телеком сектора. Като резултат през годината очакваме старта на по-масовото закриване на банкови офиси, гишета и магазини за обслужване на клиенти.

Без голямо напрежение се вижда и високият темп на развитие и ръст на приходите на китайските технологични компании на българския пазар - тенденция, която очакваме да продължи, подпомогната от ръста на втората по големина икономика в света и експанзията на китайския капитал.

Ситуацията в технологичното развитие на държавната и общински администрации все още е и се очертава да остане и през 2016 г. на критично ниски нива, основно заради липсата на достатъчно добри комуникации между политическото управление на страната и технологичния бизнес. Безспорно едно от добрите събития, независимо от липсата на опит и видимото отсъствие на познание за технологичната индустрия в България, е новият технологичен парк в София.

И все пак голямата новина, която би поставила ИКТ индустрията и България на световната технологична карта и която очакваме да се случи, тепърва предстои...

Публикуван: 01.02.2016 Aвтор: CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

Всички права запазени.

Принт енд Пъблишинг ООД е собственик на идеята и осъществяването на сайта.

Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, разпространение и съхраняване по електронен или друг начин на съдържание, текстове, снимки, лога, марки, идеи и оформление без предварителното писмено съгласие на Принт енд Пъблишинг ООД, както и използването на сайта за забранени от закона цели.

Данните в каталога са на базата на подадена от участниците информация. Принт енд Пъблишинг ООД не носи отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация.
Продължи